AWS Analytics

AWS — ETL transformation

ETL transformation using AWS Glue and AWS Athena